חידושים

העמדה לדין פלילי בגין תלונות שווא | הנחיה 2.5 תוקנה

נפל דבר במדינת ישראל - עוול היסטורי בן עשרות שנים תוקן! מהיום מתלונני/ות השווא צפויים להעמדה לדין פלילי. לא עוד רק פיצוי כספי בלבד, אלא סכנה ממשית למאסר.

חוות הדעת שנכתבה על-ידי משרדי הכוללת את נוסח ההנחיה המתקנת - הנחיה 2.5 של פרקליט המדינה - אומצה על בוריה.

ההנחיה החדשה המיישמת את עיקרי המלצותינו, מפרטת מתווה ברור והנחיות לפרקליטים כיצד לנהוג במקרים שונים.

כמובן, שגם נודעת חשיבות להדריך את החוקרים במשטרת ישראל, לצורך יישומה הלכה בפועל.

מתקיים, למעשה, משולש: פרקליטות, משטרת ישראל ובתי המשפט – שכל צלעותיו חייבות לפעול בתיאום מלא.

כאמור, הדרך עוד ארוכה למיגורה הסופי של המגפה, והפתרונות הנוספים פרוסים בחוות דעתי, ובהם:

>תיקון הוראת משטרה שמספרה 30.300.226, המיישמת את הנחיה 2.5. נוהל, על-פיו פועלת המשטרה עם הגשת תלונה.

>הקמת מערך מקצועי משותף של נציגי הפרקליטות והמשטרה, שיפעל ליישום נכון של ההנחיה והנוהל על ידי המשטרה.

>הקמת גוף/ועדה בכנסת שתטפל בנושא האלימות ותלונות השווא.

>הקמת מאגר מידע מהימן, ומערך מקצועי ברשות האכיפה.

>עריכת השתלמויות לשופטים, עורכי דין ושוטרים.

>נוסחי תיקון של סעיפים (243 ועוד) בחוק העונשין; בחסד״פ (62,68 ועוד); הצעת חוק נפרדת לעניין עילות הסגירה (מחיקת רישום פלילי בהעדר ראיות);    וכיו״ב; כולם - גובשו במסגרת חוות הדעת, ונבחנים בימים אלו.

ואלו עיקרי התיקון:-

1. התוויית מדיניות חדשה שרואה בבסיסה את החבות והאינטרס הציבורי להעמיד לדין מתלונן או עד בגין חשד למסירת אמרה או עדות כוזבת או סותרת בחקירה או במשפט.

2. יש הבחנה בין עלילה לבין מסירת אמרה כוזבת או סותרת שאינה מגיעה לכדי עלילה. כאשר יש חשש שאדם העליל עלילת שווא בקשר עם עביר פלילית, על התובע להעביר את העניין לחקירת המשטרה.

כאשר מדובר באמרה שקרית  או הודעה הסותרת הודעה קודמת בפרט מהותי, מתוך כוונה להטעות, נקבעו מספר קריטריונים שעל פיהם ייטה להעביר לחקירת משטרה, בין היתר: (1) הכזב או האמרה נתנו ע"י העד באופן מודע; (2) הכזב או הסתירה שבאמרה נוגעים בליבת העניין והיה בהם פוטנציאל להשפיע על  ההליך; (3) הכזב שבאמרה נתגלה בשל גורם חיצוני, להבדיל מכך שהעד חזר בו מגרסתו הכוזבת באופן אוטונומי ומתוך רצון חופשי, כביטוי של חרטה ומתוך מטרה לקדם את תכלית בירור האמת.

3. שינוי חשוב מאין כמותו (סע' 11) - הנטייה להורות על פתיחת חקירה במקרים בהם תלונת השווא גרמה למעצר החשוד, להרחקתו מילדיו או הטלת כל הגבלה ממשית אחרת עליו - שהסתברה בדיעבד בלתי מוצדקת.

4. קיימת התייחסות גם לעובדי ציבור, בפרט אם הם המתלוננים, והתברר שהוגשה תלונת שווא, יגבר האינטרס הציבורי במיצוי הדין עמם.

  1. פקטור תומך נוסף, עברו הפלילי בכלל, ובמיוחד בעבירות שצוינו בהנחיה: עדויות סותרות - סעיף 240(א) לחוק העונשין, ידיעה כוזבת - סעיף 243, עדות שקר - סעיף 237(א), שיבוש מהלכי משפט - סעיף 244.

6. שיקול בחיוב מתלונן השווא בפיצויים כספיים תוך שימוש בסעיף 81 בחוק, ואפשרות לביהמ"ש, במקרים מתאימים, לחייב את הוצאות הגנתו של הנאשם.

7. כאשר מדובר בעבירות אלימות בתוך המשפחה, או בעבירות מין, לא יוגש כתב אישום ללא אישור של פרקליט המחוז או משנהו.

ההנחיה הישנה פגעה במתלוננות האמת, בגברים ובילדים; וסעיף 11 קובע - שהמערכת לא תשלים עם ניתוק אבות מילדיהם!


בקרוב

יוצגו חלקים נרחבים מחוות הדעת בנושא "תלונות שווא על אלימות ומין במשפחה; אלימות משפטית – חוות דעת ומתווים לפתרון", אשר נכתבה על-ידי משרדנו לבקשת שרת המשפטים, הגב' איילת שקד.

תפורסם סדרת מאמרים בנושא תלונות השווא במשפחה: הנחיה 2.5 של פרקליט המדינה, פתרונות למיגור מגפת תלונות השווא ועוד.

יפורסמו מאמרים בנושאים הקשורים לתיקון לחוק המזונות, להצ"ח הורים וילדיהם, 'חוק הוצל"פ מזונות' ועוד, שמשרדנו נוטל חלק בכתיבת החקיקה וייעוץ לחברי כנסת ושרים.


שינוי חקיקה ע"י הרבנות הראשית: גם הנשים ישאו בנטל המזונות

התיקון לתקנה קובע כי בעת פסיקת מזונות יתחשבו בבתי הדין הרבניים, הן ביכולת הכלכלית של האם והן ביכולת הכלכלית של האב, לגבי ילדים מעל גיל 6. יוזמה מבורכת אך לא מושלמת: התיקון לוקה בכך שאינו קובעת נוסחה אחידה לקביעת מזונות,  כאשר הקביעה נותרה לשק״ד הדיינים, זאת לעומת התיקון לחוק המזונות אשר הונח בכנסת, כמפורט להלן, הפוסע צעד נוסף קדימה וקובע נוסחה אחידה לקביעת נטל התמיכה הכלכלית שישא בו כל הורה ע״פ פרמטרים ברורים שנקבעו בדו"ח "ועדת שיפמן".

העיתוי לא מפתיע, מחד, ומעניין במיוחד, מאידך; אתמול תוקנה התקנה. הדבר מרגש במיוחד עבורי, שכן פעלתי להביא את השינוי גם בבתי הדין הרבניים, לאור עמדתי המבוססת על מחקר בעבר, שהדין הדתי איננו שולל תשלום מזונות ע״י האם. אתמול גם הוגש התיקון לחוק המזונות בכנסת, שנוסחו הסופי נוסח על-ידי, בנוסף לכל הרפורמה לה משרדנו שותף בחקיקה של דיני המשפחה בישראל; ביטול חזקת הגיל הרך, תלונות השווא במשפחה ועוד.
המטרה שעמדה בבסיס שינוי התקנה היתה לייתר את התערבות המחוקק האזרחי באמצעות ביטולו של הדין הדתי בנושא המזונות, קרי את חקיקת התיקון לחוק המזונות. אלא מאי, שינוי התקנה דווקא מקדם את התיקון לחוק ולא מייתרו; התיקון לתקנה פסע מחצית הדרך בלבד בתיקון העוול כמפורט לעיל.

פס"ד חדש: זמני שהות שווים (כמעט), הגדרה של משמורת משותפת בניגוד להמלצת פקידת הסעד והפחתה ניכרת בשיעור המזונות 

מפי כבוד השופטת שושנה ברגר, תמ"ש 29969-05-13, מיום 07.12.2015:-
להורים 3 ילדים, כולם מתחת לגיל 6. בתיק הוגשו 5 תסקירים (כולל ועדת תסקירים) כאשר בתסקיר האחרון פקידת הסעד המליצה על משמורת לאם. מאידך, חוות הדעת של פקידת הסעד על האב ויכולתו ההורית היו חיובית מאוד, ומכאן שלא היה טעם לנטילת הגדרתו ההורית.
כבוד השופטת ברגר סוקרת בהרחבה מספר פסקי דין העוסקים בנושא הגדרות ההורים, מציינת שמשמורת משותפת מבחינתה רק מציינת את מקום מגורי הקטין (במרשם האוכלוסין לא ניתן לרשום שני מענים לילד) ומצטרפת למגמה שהגדרה של משמורת משותפת חשובה מאוד ויש בה אף להפחית את המתח היחסי בין ההורים, הימנעות מהענקת "מעמד על" לאחד ההורים, יצירת איזון במעמדם מתוך תקווה שבדרך זו ישתפו פעולה בצורה המיטיבה ביותר עבור ילדיהם הקטינים. היבט נוסף לכך הינו העברת מסר מחנך לקטינים באשר למעמדם השוויוני של שני ההורים בחייהם. בהתאם, יש להורות על משמורתם המשותפת של הקטינים אצל שני ההורים.
באשר למזונות הילדים, כאמור הילדים כולם תחת הגיל 6, קרי "קטיני קטינים", ועל-פי הדין העברי חובת המזונות מוטלת על האב בלבד. מזונות זמניים נקבעו על סך 3,300 ש"ח, ובפסק הדין הנוכחי נדרשת כבוד השופטת לקביעת המזונות הקבועים. האב משתכר 6,236 ₪ (לאחר ניכוי חובה בלבד), מתגורר בבית הוריו ואינו משלם להם שכירות. האם משתכרת סך 9,925 ₪ (לאחר ניכוי חובה בלבד) והיא משלמת שכר דירה בסך 3,000 ש"ח. כבוד השופטת ברגר מפרטת את המגמה החדשה כיום בבתי המשפט, תוך ההתבססות על דיני היושר במשפט העברי, ועומדת על פסקי הדין בהם צומצמו "הצרכים ההכרחיים" וכיו"ב; יחד עם זאת, כבוד השופטת מציינת, שספק רב אם גישות אלה מתיישבות עם הוראות החוק ועם הלכות בית המשפט העליון.
ולמרות הספק, ובניגוד להלכת וילנר המיושנת (הפחתה של 25% בלבד כאשר להורים משמורת משותפת והכנסות דומות), קובעת כבוד השופטת ברגר שלמשמרות המשותפת השלכה על חלוקת נטל צרכי הקטינים בין ההורים, ולאור זאת ששני ההורים ממצים את פוטנציאל השתכרותם והילדים שוהים מספר לא מבוטל של ימים בחודש אצל האב אשר בימים אלו נושא בצורכיהם ישירות (סעיף 60) הרי יש להעמיד את סכום המזונות הכולל לילד (למעט המחציות ) על 850 ₪. כפי שמציינת השופטת, סכום זה נחשב "נמוך" ובהתאם לפסיקה של הגל  החדש בבתי המשפט.

פס"ד חדש: בחלוקת נטל המזונות יש להתחשב בזמני שהות

בפסק דין נוסף של בית המשפט המחוזי, עמ"ש 1180-05-14, בהרכב כבוד השופט שאול שוחט, כבוד השופטת יהודית שבח וכבוד השופט יצחק ענבר,  נפסק שיש להתחשב בזמני השהות של הילדים אצל שני ההורים, בהכנסות שני ההורים תוך ציון שלמרות הלכת בית המשפט העליון בכל הנוגע לחיוב האב במזונות על פי צרכים הכרחיים, "…ראוי ונכון להחיל את הכללים שהתוו לעיל, תוך הפעלה אסרטיבית יותר של הגישה המאזנת באופן שתצמצם עד כמה שניתן את החבות העודפת המוטלת על האב ובמקרים מתאימים עד לשוויון מלא עם חבות האם ובלבד שצרכי הילדים שעניינם עומד לדיון יסופקו במלואם". בנוסף, העלה כבוד השופט שוחט מודל-נוסחה מתמטית המורכב מ- 5 פרמטרים המושתת על 2 רכיבים; הרכיב הראשון "הקשיח יחסית" – נוגע לצרכים ההכרחיים, והרכיב השני "הגמיש", הנתון לשיקול דעתו הרחב יותר של בית המשפט, המביא לידי ביטוי את החובה מדין צדקה החלה על האב על בסיס ההכנסה הפנויה של ההורים. ראוי לציין, כי מודל זה מותאם למקרים של משמורת משותפת בהם קיים שוויון מלא בזמני השהות של הקטינים עם הוריהם.