מזונות

האשה פועלת כנגד הגבר בדרך כלל בשני מישורים: תביעת אבהות ותביעת מזונות.  סוגיית קביעת זהותו של אבי הילד הנה בעלת השלכות הרות גורל על חיי הקטין הן בנוגע לזכויותיו וחובותיו של האב כלפיו והן בנוגע לסטאטוס של הקטין בכל הנוגע לענייני נישואין וירושה ולמסגרת המשפחתית אליה שייך. חשוב לציין, שגם אם הגבר יצליח להוכיח בבית המשפט כי האישה רימתה אותו, לא תעמוד בפניו כל טענה כלפי הקטין בעניין חובו בתשלום המזונות. במערכת היחסים ה"משולשת" בין האישה הקטין והגבר, טובת הקטין עומדת בסדר עדיפות ראשון בדאגה לצרכיו האישיים. על פי הדין מחוייב האב בתשלום המזונות.

ולכן, פעמים רבות במקביל לתביעת אבהות מוגשת גם תביעת מזונות זאת בשל העובדה שחובתו של האב לשלם מזונות לקטין הנה רק לאחר שנקבע (אם באמצעות בדיקת אבהות ואם באמצעות ראיות) כי אכן מדובר באבי הילד.

במידה ונקבעה זהותו של האב חלות עליו חובות וזכויות בנוגע לקטין כאשר, בראש ובראשונה, עליו לשאת במזונותיו, ניתן לקבוע הסדרי ראיה בינו לבין הילד, זכויות בירושה וכיו"ב.

לעניין סכום המזונות, מגמת בתי המשפט שלא להפחית את סכום המזונות עקב טענה ל"גניבת זרע", והגבר משלם דמי מזונות "רגילים" כפי שמשלם אב שזרעו לא נגנב. אולם, חשוב לציין, כי משרדנו נחל הצלחה בתקדים משפטי בו הופחתו מזונות הקטינה לסך מתחת לרף המינימום הקיים היום. [קרא עוד]

אנו סבורים כי לפועלו של משרדנו בכל המישורים בנושא זה, הן הנזיקי כמפורט להלן והן התקשורתי, היתה תרומה לא מבוטלת, בלשון המעטה, לשינוי המתחולל.

מכאן חשיבותה הגדולה של התביעה הנזיקית כנגד האשה לפיצויו של הגבר ו/או בני משפחתו בגין הנזקים שגרמה להם. כאמור, משרדנו היה הראשון בארץ (ולמיטב ידיעתנו בחו"ל) להגיש תביעה כגון דא.