יפוי כוח

להסכמים ומסמכים שונים שנחתמים בפני נוטריון, כגון יפויי כוח, הסכמים, התחייבויות, ניתן אישור נוטריון לחתימה. הייחוד של יפויי כוח הוא בכך שאלו מסמכים הנחתמים ע"י אדם פרטי או ע"י תאגיד, על מנת להסמיך אדם אחד או מספר אנשים, לפעול בשמם, ומכאן חשיבותם המיוחדת.

המשמעות של יפוי כוח הינה כי מיופה הכוח בא בנעליו ומחליף את שיקול דעתו של מייפה הכוח לכל דבר ועניין, וחתימתו של מיופה הכח מחייבת את מייפה הכוח במסמכים ובפעולות לגביהם נעשתה ההתחייבות באמצעות יפוי הכוח, בין בכתב ובין בעל פה, ובין בדרך אחרת, כפי שנקבע ביפוי הכוח.

יפוי כוח נוטריוני

תנאי לתוקף יפוי כוח הינו אימות חתימה של מייפה הכוח. כאשר יפוי כוח ניתן לעורך דין אחד או יותר, יש לבצע אימות חתימה על ידי עורך דין המופיע כאחד ממיופי הכוח. אולם אם מיופה הכוח אינו עורך דין, כגון במקרים בהם ניתן יפוי כוח כללי לקרוב משפחה, יפוי כוח בלתי חוזר לבנק למשכנתאות וכיו"ב, יש לבצע יפוי כוח נוטריוני, קרי יפוי כוח המאומת ע"י נוטריון.

ביפויי כוח נוטריוני, הנוטריון מאמת את פרטי מיפה הכוח ביפוי הכוח על פי תעודת זהות או דרכון בלבד המוצגים לו, ומוודא לפי התמונה כי מי שניצב לפניו הינו אכן מיופה הכוח, ומחתים אותו בפניו על יפוי הכוח. אם מיופה הכוח הינו נציג של חברה, שותפות או אדם אחר, יש להציג לנוטריון גם מסמכים המוכיחים את סמכותו של אותו אדם לחתום בשם אותו אדם אחר, ולציין זאת באישור הנוטריוני הצמוד ליפוי הכוח.

יפוי כוח נוטריוני כללי

יפוי כוח כללי מעניק לאדם אחד או לאנשים אחדים המוסמכים על פי יפוי הכוח את הכוחות לבצע פעולות ולחתום על מסמכים בנושאים מנושאים שונים ללא הגבלה כפי שהסכים והסמיך מייפה הכוח ביפוי בכח. ההסמכה ביפוי כללי יכולה להיות גורפת ולכלול גם נושאים משמעותיים כגון ביצוע פעולות בחשבונות בנק של המייפה ו/או לגבי דירה או מקרקעין השייכים לו, ואף את האפשרות לתת יפויי כוח בלתי חוזרים לאדם או אנשים שייבחרו לפי שיקול דעת מיופה הכוח, וללא אישרור של מייפה הכוח, ולעיתים גם ללא החובה לעדכנו. לפיכך, רצוי וראוי לתת יפוי כוח מיוחד, אשר יתמקד ככל האפשר בנושאים לגביהם הוא נחוץ, לדוגמא תוך פירוט קונקרטי של חשבון הבנק (בנק, סניף, מס' חשבון), או המקרקעין (גוש, חלקה, תת-חלקה, עיר, כתובת רח', קומה), או הליך משפטי, או של עניין קונקרטי אחר. כן רצוי להגביל את הפעולות שניתנות לביצוע מכוח יפוי הכוח, כגון הסמכה להעברת מקרקעין על שם הקונה בעסקת מקרקעין, ללא הסמכה להעבירה משמו לאדם אחר, או הסמכה להעביר כספים בחשבון לפיקדון, אך לא להוציאם משם. כן רצוי לשקול אם להעניק למיפה הכוח את ההסמכה למנות אדם אחר על ידיו, בנוסף או במקום מיפה הכוח הכללי, ובוודאי באמצעות יפוי כוח בלתי חוזר. הגבלה נוספת רצויה ביפוי כוח כללי או מיוחד הינה כי מיופה הכוח יפעל בנאמנות עבור מיפה הכוח בלבד וללא טובת הנאה, על מנת להגביל את מיופה הכוח מלבצע עסקאות שהוא יכול להינות מהם בעצמו, אלא אם הוגדר קונקרטית אחרת. כן רצוי להגביל את מיופה הכוח לפעולות בכתב בלבד, על מנת שלא לחייב את מייפה הכוח בדרך אחרת, כגון בעל פה או בהתנהגות. שימוש ביפוי כוח כללי נעשה בדרך כלל במערכות יחסים מיוחדות עם מידת אמון גבוהה כגון בתוך המשפחה, בין שותפים לעסק, וכיו"ב, וזאת בדרך כלל במקרים בהם יש מגבלה משמעותית וארוכת טווח על מיופה הכוח, כגון אדם מוגבל בתנועותיו, אדם המתגורר בחו"ל, וכו'.

יפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר

יפוי כוח בלתי חוזר, להבדיל מיפוי כוח כללי, מאופיין בהעדר יכולתו של מיפה הכוח לבטל את כוחותיו של מיופה הכוח להמשיך ולפעול בשמו. פעולת הביטול של יפוי כוח כללי מתייחסת להמשך הענקת הכוחות על פי יפוי הכוח, אך לא לפעולות שכבר בוצעו או מסמכים שכבר נחתמו ע"י מיופה הכוח, שאת ביטולם או אי ביטולן יש לבחון בנפרד בהתאם למערכת היחסים, ההסכמות וההתחייבויות שביצע מיופה הכוח. אולם יפוי כוח בלתי חוזר מוענק מתוך כוונה שמיופה הכוח יפעל באמצעותו ללא חשש שמא יבוטל. עקב המשמעות הקרדינאלית של יפוי כוח בלתי חוזר, מסירתו למיופה כוח נעשית בזהירות רבה ובמקרים מיוחדים, ולמיופה כוח בעל חובת נאמנות, דוגמת עורך דין, בנק, או חברה משכנת בעסקאות מקרקעין.