מרכז "עמית"|גישור ובוררות

מרכז "עמית" – פותרים סכסוכים כעמיתים, יסודו בעקרון המלווה את משרדנו בכל תחומי עיסוקו, לפיו דרך ההסכמה ושיתוף הפעולה לפתרון סכסוך עדיפה על דרך המלחמה בתוך כותלי בית המשפט. עקרון זה מלווה את עבודת המשרד, הן בתחום העסקי והן בתחום דיני המשפחה. 

בתחום דיני המשפחה הוקמה מחלקה נפרדת  בתוך מרכז "עמית" – מתגרשים כעמיתים לטובת הילדים, כאשר בראש ובעליון נשקלים שיקולים שבטובת הילד במהלך הליכי הגירושין וגם לאחר סיומם. יתרונו של המרכז הוא בהיותה של עו"ד מירית ענתבי בעלת תואר אקדמאי בפסיכולוגיה, מובילה שיח ציבורי ועשייה ציבורית, לרבות באמצעות חוקים שכתבה, בתחומי טובת הילד ושוויון מגדרי.

שירותי גישור ובוררות, שני הליכים השונים במהותם זה מזה:

הליך הגישור

ראשיתו בפגישת היכרות של המגשר עם הצדדים. בפגישה מעלים הצדדים את עמדותיהם והמגשר בוחן, בשלב הראשוני, את התאמת הצדדים להליך הגישור. לעיתים, לאחר פגישת ההיכרות הראשונה מבקשים הצדדים להיפגש עם המגשר באופן נפרד. לאחר מכן, מתחיל הליך הגישור כאשר רובו יעשה במשותף, קרי בפגישות משותפות של המגשר עם הצדדים. חשוב להדגיש, כי הליך הגישור הינו חסוי, וכל שנאמר, ללא יוצא מן הכלל, בפגישות הגישור, הן המשותפות והן הפרטניות, חסוי ואינו יכול לשמש כראיה בבית משפט, במקרה שהליך הגישור לא יעלה יפה והצדדים יפנו להליך משפטי.

יתרונו של הליך הגישור הוא בפתרון המשבר/הסכסוך העסקי בו מצויים הצדדים, באמצעות משא ומתן בין הצדדים, אולם באמצעות מתווך – המגשר. המגשר באמצעות ניסיונו הרב יכוון את הצדדים לפתרון המתאים ביותר עבורם, מתוך האפשרויות שהם יעלו והמגשר יציע.

במהלך הליך הגישור עמדות הצדדים יומרו לאינטרסים ברורים, ומשם לסוגיות משפטיות, על מנת להבהיר לצדדים את התמונה הכוללת, בכלל ההיבטים, עובדתי ומשפטי.

המטרה של המגשר – לאתר פתרונות יצירתיים לצרכים והאינטרסים של הצדדים בהווה, אולם החשוב יותר – בעתיד.

קרי, ההסכם המשפטי שינסח המגשר בין הצדדים יכיל הסכמות בכל המחלוקות שנתגלעו בהווה, אולם גם באלו העתידיות, שרק המגשר בזכות נסיונו יכול בשלב זה לחזות אותן. החשיבות של הסכם מקצועי, יסודי וצופה פני עתיד, לא יסולא מפז, שכן עשוי למנוע התדיינויות שנים רבות בבית המשפט, לאחר חתימתו של ההסכם.

עם חתימת הצדדים והמגשר על ההסכם, תוגש בקשה מוסכמת לאישורו בבית המשפט לענייני משפחה ו/או לבית הדין הרבני. במועד שיקבע לאישור ההסכם יתלווה המגשר אל הצדדים.

יתרונו של משרדנו נעוץ בהשכלתה הנוספת של עו"ד מירית ענתבי כפסיכולוגית, יתרון שלא יסולא מפז במהלך גישור עסקי לצורך ניהול משא ומתן ונסיון להביא את הצדדים להסכמות, ולמעלה מכך בכל הקשור בגישור משפחתי בו מעורבים הן רגשות עזים והן ילדים. בנוסף, ככל שנדרש, המגשר מצרף לשורותיו, בהסכמת הצדדים, אנשי מקצוע נוספים עמם הוא עובד קבוע, כגון: רואי חשבון, כלכלנים, יועצת זוגית ועוד.

ייחודו של הליך הגישור במשפחה

משבר בתא המשפחתי מלווה דרך כלל ברגשות עזים, חוסר רציונליות, חוסר אמון מוחלט וכיו"ב. במהלך ההליך יאפשר המגשר לכל צד לשפוך כל אשר על לבו, את רגשותיו, דעותיו, רצונותיו וכיו"ב, אולם באופן ההולם את ההליך המכובד.

הנושאים אשר יטופלו בהליך הגישור, ויפתרו במסגרת ההסכם נוגעים הן להווה והן בעתיד, לרבות הכספיים/רכושיים וחלוקתם בין הצדדים, תוך בחינת הכנסות הצדדים, היקף הנכסים והזכויות, שווי הרכוש המשותף, חובות משותפים ועוד. קביעת דמי המזונות החודשיים, בהתאם לצרכים העכשוויים אולם על מנת למנוע התדיינות בעתיד, ובהתאם לצרכים עתידיים. משמורת הילדים, זמני שהייה (המונח שהחליף את הסדרי הראיה) – הנהוגה/משותפת, של הילדים בבתיהם של ההורים, בהווה ובעתיד, בהתאם לשינויים בגיל ועוד. אופן קבלת כלל ההחלטות הנוגעות לילדים, בהווה ובעתיד, ועוד.

 פן אחד הנוגע לייחודו של ההליך הוא ליווי הצדדים גם מחוץ לפגישות הגישור, זאת נוכח הרגשות העזים המלווים משבר ופרידה, הגוברים על הרציונל ובעיקר על טובתם של החשובים מכל – הילדים.  ליווי וייעוץ מקצועי בכל זמן נתון הינו הכרחי, וחשיבותו רבה בתחום המשפחה.

הפן השני בייחודו של הגישור המשפחתי נוגע לילדים. המטרה העיקרית של צדדים המגיעים לגישור משפחתי, הוא למנוע/להקטין את הפגיעה בילדים.

בענין זה תרומתו של הליך הגישור עצומה, שכן ההורים מטפלים במשבר של עצמם, ובכל מה שנוגע לילדים גם ההיגיון משתבש וגם לא נותרת אנרגיה לטפל במשבר שלהם. למעלה מכך, אין לצדדים ניסיון שיש למגשר במענה לסוגיות המטרידות ילדים, ואין להם ידע מקצועי ברמה הנפשית כיצד לנהוג מול הילדים. כאן, השכלתה של עו"ד מירית ענתבי בתחום הפסיכולוגיה, בנוסף למשפטים, באה במיוחד לידי ביטוי. בנוסף, ככל שיידרש, יצורף איש מקצוע נוסף מטעמנו, הכל לטובת הילדים.

משרדנו הפועל בשורה של נושאים חברתיים הקשורים בטובת הילד (ראו בעמוד "מן התקשורת" באתר) רואה עצמו מחויב, אתית ומוסרית, בראש ובראשונה, לשים את צרכי הילדים בעדיפות, ורק אחר כך את צרכי ההורים.

המגשר יסייע להורים לבנות תכנית משותפת ארוכת טווח שנועדה להבטיח את טובת הילדים.

 הליך הבוררות

ההליך מתקיים בפני בורר, שהוא גוף ניטראלי, מעין שופט, וכל צד יכול להיות מיוצג על-ידי עורך דין. הבוררות הינו הליך פרטי, המנוהל מחוץ לכותלי בית המשפט. בורר, בין בתחום עסקי ובין בתחום המשפחה, חייב להיות מומחה בשורה של נושאים, אחרת פסיקתו עלולה להתבטל בבית המשפט.

הבורר יתנהל לפי מסמך בוררות שימסרו לו הצדדים, בו הם יקבעו את מיהות הבורר, הדין המהותי שיחול עליהם, סדרי הדין ודיני הראיות, אשר יחולו על ההליך ביניהם. בהתאם, הוא ישמע ויקרא את טענות הצדדים, יכריע במחלוקות והפסיקה שלו מחייבת את שני הצדדים.

על פסק דין של בורר ניתן לערער לבית המשפט, אולם רק בעילות מסוימות המפורטות ב"חוק הבוררות". מגבלת הערעור פועלת, מחד, כמונעת התדיינויות נוספות, מאידך, מונעת מהצד שאינו שבע רצון לערער, אלא אם ערעורו נכנס לגדר אחת העילות בחוק כאמור.